Các vị trí hiện tại

Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tuyệt vời! Nếu bạn chưa tìm thấy cơ hội phù hợp hiện tại, nhưng bạn tin rằng có thể trở thành một phần của AVENNIS, hãy gửi thông tin cho chúng tôi